Problémy vody

Arzén vo vode

Arzén Arzén sa vyskytuje prirodzene v horninách a pôde, vo vzduchu, vo vode, v rastlinách a živočíchoch. Ďalej sa môže uvoľňovať do životného prostredia prírodnými činnosťami, napr. eróziou hornín, sopečnou činnosťou, ako dôsledok lesných požiarov alebo ľudskej činnosti. Vysoké hodnoty arzénu môžu pochádzať z určitého typu hnojív. Častejšie sa vyššie hodnoty arzénu nachádzajú v zdrojoch podzemnej vody. Voda s vyšším obsahom […]

Arzén vo vode Read More »

Chlór vo vode

Hromadné zásobovanie vody sa vo väčšine prípadov nezaobíde bez použitia chlóru alebo jeho zlúčeninami. Chlór likviduje organizmy spôsobujúce ochorenia deaktiváciou mikrobiálnej DNA a RNA. Výhodou je ľahké dávkovanie dezinfekčného prostriedku do vody, jeho vysoká účinnosť, jednoduchá kontrola koncentrácie, dostupnosť a nízka cena a jednoduchosť dávkovacích zariadení. Okrem dezinfekcie sa chlór používa na oxidáciu železa, mangánu

Chlór vo vode Read More »

Vodivosť vody

Vodivosť vody je približná miera koncentrácie iónov rozpustených látok vo vode (okrem plynov), ktoré prídu s vodou do kontaktu na jej ceste v podloží a rozpustia sa v nej.  Vyjadruje teda nepriamo obsah minerálnych látok – “solí”. Vo vode alebo odpadovej vode slúži hodnota vodivosti ako index zaťaženia soľami v odpadových vodách, alebo ako miera čistoty

Vodivosť vody Read More »

Amónne ióny vo vode

Amónne ióny a ich odstránenie z vody Prekročenie medznej hodnoty amónnych iónov môže poukazovať na fekálne znečistenie (odpadové vody, živočíšna výroba), kontaminácia v dôsledku hnojenia, ale môžu byť prítomné aj z geologického prostredia. Amónne ióny môžu byť tiež ukazovateľom nedostatočnej dezinfekcie. Ak sa vyskytujú v kombinácii so zvýšeným obsahom dusitanov a vyšším obsahom organických látok (CHSKMn

Amónne ióny vo vode Read More »

Dusičnany vo vode

Máte dusičnany a dusitany vo vode? Chemické znečistenie vody môže spôsobiť akútne alebo chronické poškodenie organizmu napr. vysoká koncentrácia dusičnanov a dusitanov spôsobuje methemoglobinémiu dojčiat. Najbežnejším zdrojom kontaminácie vody dusičnanmi sú umelo hnojené polia, skládky, priemyselné odpadové vody, otvorené septiky… V prípade výskytu dusičnanov a mikrobiálneho znečistenia je v prvom rade potrebné odstrániť zdroj (hnojisko,

Dusičnany vo vode Read More »

Zákal vody

Je vaša voda zakalená? Najčastejšie býva zákal vody spôsobený časticami organického aj anorganického pôvodu. Takáto voda nie je pitá už len z vizuálneho hľadiska. Častice sa dostávajú do vodného systému buď vonkajšieho prostredia, alebo priamo z usadenín na potrubí. Je to buď koróziou potrubia, uvoľnením biofilmu zo stien alebo v priebehu chemických procesov z úpravne

Zákal vody Read More »

Zápach a zlá chuť vody

Zapácha vaša voda a má zlú chuť? Možné príčiny: Chlórová aróma – ak voda zapácha po chlóre a má štipľavú príchuť, príčinou je vysoký obsah chlóru vo vode. Je potrebné znížiť dávku dezinfekčnej látky, alebo použiť uhlíkový filter priamo pred batériou. Slaná chuť vody – je najčastejšie spôsobená vysokým obsahom chloridov vo vode, ktoré vznikajú rozpúšťaním solí.

Zápach a zlá chuť vody Read More »

Železo a mangán vo vode

Máte vysoký obsah železa a mangánu vo vode? Čo s tým? Vody s vyšším obsahom železa a mangánu, ako povoľuje norma je nepitná, sfarbuje sa, usádza sa v potrubiach a zapácha. Vytvára hrdzavý alebo načervenalý povlak, ktorého sa nedá zbaviť. Železo môže pochádzať z prírodného prostredia alebo z druhotnej kontaminácie v dôsledku korózie potrubí. Aj

Železo a mangán vo vode Read More »

Baktérie vo vode zo studne

Obsahuje vaša voda baktérie? Voda je ideálne prostredie pre rozmnožovanie baktérií. A ak k tomu pridá ešte vhodná teplota a zdroj, ako napríklad blízky septik, žumpa, alebo hnojisko, voda nie je pitná. Takto znečistená voda sa môže zdať vizuálne v poriadku. Veľa ľudí, ktorí majú vlastnú studňu si povie, že,, túto vodu pili aj naši

Baktérie vo vode zo studne Read More »

Tvrdá voda a vodný kameň

Vysoké percento domácností na Slovensku je zásobovaných vodou, ktorá je tvrdá. Tvrdá voda spôsobuje zvýšenie nákladov na bývanie, zvýšenú spotrebu čistiacich prostriedkov a znižuje životnosť a funkciu všetkých spotrebičov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou. Žiadny výrobca Vám neuzná reklamáciu spôsobenú týmto faktorom a predsa investícia do týchto zariadení sa môže rátať v tisícoch. Náklady

Tvrdá voda a vodný kameň Read More »

Nákupný košík