Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Chlormont, s.r.o., Pohranice 510, 951 02 Pohranice, IČO 44590130, DIČ 2022753733(ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

Chlormont, s.r.o.
Ing. Michal Kotry
Pohranice 510
951 02 Pohranice
Slovensko
IČO: 44590130
DIČ: 2022753733
IČ DPH: SK2022753733
Web: www.novavoda.sk
E-mail: chlormont@chlormont.sk
Tel. číslo: 0911396414

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy, za účelom realizácie objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre účely doručenia objednávok na kontaktnú adresu.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

   1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
   2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírový program. Disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.
   3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

  Účel spracovávania osobných údajov, právny základ spracovávania osobných údajov, doba uchovávania osobných údajov.

  Vaše osobné údaje budú spracovávané na základe osobitných právnych predpisov a účelov.

  Názov spracovateľskej operácie Účel spracúvania osobných údajov Kategória osobných údajov Právny titul spracúvania Doba uloženia údajov Ďalší príjemcovia
  Spracovanie osobných údajov na základe objednávky v e-shope dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e- mail, telefón zmluvný vzťah – plnenie zmluvy Do ukončenia doby počas ktorej jemožné reklamovať tovar, t.j. dva roky Prepravné spoločnosti zabezpečujúce dopravu tovaru
  Vystavovanie faktúr a ich archivácia zákonom stanovená evidencia meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e- mail, telefón povinnosť v zmysle platnej právnej úpravy 10 rokov daňový úrad, obecné a mestské úrady, Slovenská pošta, iný oprávnený subjekt
  Registrácia zákazníckeh o účtu evidencia osobných údajov klienta pre ďalšie objednávky, ktoré je takto rýchlejšie možno uskutočniť meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e- mail, telefón súhlas dotknutej osoby s registráciou 10 rokov údaje nie sú ďalej poskytované
  Evidencia obchodných partnerov Informácie o obchodných partneroch spoločnosti meno, priezvisko, e- mail, telefón oprávnený záujem prevádzkovat eľa osoby uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu DO, kým je to potrebne na účely obchodnej transakcie zmluvné strany, partneri pri realizácii projektových činností, orgány štátnej správy, verejnej moci
  Evidencia reklamácií informácie o uplatnení reklamácie a jej vybavení titul, meno, priezvisko, adresa, IBAN, telefón, e- mail zákonná povinnosť prevádzkovat eľa 5 rokov orgánom obchodnej inšpekcie v rámci ochrany spotrebiteľa
  Evidencia práv dotknutých osôb Vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv titul, meno, priezvisko, adresa a iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby zákonná povinnosť prevádzkovat eľa 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
  Vybavovanie sťažnosti dotknutých osôb učelom spracúvania je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov o ktorých sa domnieva, že boli porušené bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu zákonná povinnosť prevádzkovat eľa 5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
  Evidencia odstúpení od zmluvy informácie o uplatneníodstúpenia od zmluvy a jej vybavení titul, meno, priezvisko, adresa, IBAN,telefón, e- mail plnenie predzmluvný ch vzťahov 3 roky v prípade kontroly SOI
  Vybavovanie otázok zákazníkov poskytovanie informácií klientom titul, meno, priezvisko, e- mail, telefón plnenie predzmluvný ch vzťahov 1 mesiac údaje nie sú ďalej poskytované
  Získavanie údajov vyplnených formulároch zbieranie údajov (odpovedí) návštevníkom za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb definované sú v jednotlivých formulároch súhlas dotknutej osoby do odvolanie súhlasu max. však 2 roky Google (pre Google Docs),

   

  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

Nákupný košík