Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 

– Adresát (tu podnikateľ napíše meno a priezvisko/obchodné meno, adresu sídla a prípadne e-mailovú adresu podnikateľa):

 

  

 

– Oznamujem / oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*) / poskytnutie týchto služieb (*)

 

  

– Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*)

 

 – Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov

 

 – Adresa spotrebiteľa /spotrebiteľov

 

  

– Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

  

– Dátum

  

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
Právo na odstúpenie od zmluvy
V zmysle Zákona č. 102/2014 Z. z., ktorý sa týka predaja na diaľku máte ako spotrebiteľ právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie v zmysle predchádzajúceho bodu od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy na poskytnutie služieb.

V prípade, že sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy informujte nás o takomto svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením doručením e-mailu na adresu: chlormont@chlormont.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy .Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bude bezodkladne potvrdíme e-mailom. Odstúpenie od zmluvy nie je platne podané, pokiaľ Vám nebude potvrdené jeho prijatie prostredníctvom doručenia správy do Vášho Konta alebo e-mailom. V prípade, že Vám nebude takéto potvrdenie do 24 hodín od odoslania doručené (z dôvodu potenciálnych technických problémov na strane spotrebiteľa), zopakujte svoju žiadosť na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy v zmysle Zákona č. 102/2014 Z. z. Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a splnená podmienka podľa ods. 2.

Nákupný košík